De Uradel von Maye

Fröher bäi uss en Maye häi,
do wor et herrlech off da Lay;
von densdaachs an de stärkste Junge,
kräftesch off de Knubbe fumme,
des freidaachs noh da Kiehr,
wua zeüascht bezallt et Beer,
dann jong et bäim „Mööde Baua“ erenn -
um ma woa schunns widda drenn.


Wemma do en Zäitlang sohs, dann jeng et loss:


De Torkus schmußt mem Sobbeliß,
on zoch datt Knaatschkätt dorch säin Schnüss,
et Seichgrítt on däa I-Iammelspannz,
de mooren da noch ihre Dannz,
dohenne kloppt dann off de Peff,
Dünnesse Pidda en Reserwegreff,
de Schosta-Fränz zom Gaudium,
schlooch noch en Baugaddstrumm.


Batt wor et fröher nett,
sujar bäim Flondekätt,
kräfdech woren och de Käse,
vom goode Trenge - on vom Fräße,
et wor och alles doo,
on mondaachs mech ma bloo,
off de Kopp e Pönnsche Zojehür,
dozo e kräftesch Beer.


Un wooren se schigga dann, da fengen se an:

De Rigges soht zom Tirolerjüpp,
bess roesch, oda dau kress Schıübb,
de Torkus soht dann och net vill;
do awa mahnt de Räuwawill:
bess stöll du raubesch Kuascht,
un jank bäi de Ammiwuascht,
on holl häi off däa Spaß,
noch e janz jehüresch Faß.
Su alles häi vaträde woor,
em schönste Milliööh,
et Schníbbespäulche woa nie kloor -
bäi lttzicks jow et Flüh,
de Ulanewöllem, de Lombesuß -
de Zuckertoni wor nie gruuß,
de Ölpannz koom be en besoffene Möck,
met Jeschrei dann dorch de Bröck.


Füa da Düa vom „Duude Mann", feng datt
Kommede an:


De Kellapidda hüat datt Jeschrei,
de Öbes leef da och herbäi,
de Raßkopp wor noch net esu wäit,
do hadden se schunns de schönste Sträit,
de I-Iannjörsch, on de Kesselsklooß,
de looren ald be Duud em Floß ~
et Vielche mech dann für en Kuß,
demm Schnappskaat endlech Schluß!


Text: Prinz Stefan I (Ganser)
Melodie: Schäfer-Quartett m. Ewald Göbel

Zum Museum

shop