Leed vom Mayener Jung

Dau kannst dech drähe üm on üm, Dau finns kan anzig Stadt,
de su be Maye hennen erüm tuschur jewunne hat.
Do sein de Junge schold daran, drüm schreit met voller Lung':
Dem Deuwel selwer stellt ä Ban, en ächte May'ner Jung.
Heidi heida..
 
Kaum es dat Kerlche of der Welt da daugt ä schunns ka Hohr,
on würd en echter Springinsfeld, be Vatter on Heerche wor.
Ä schlaht de Dapp, spillt Eckeball, treivt alles be en Schnuff;
spillt Jäger, Pöstchens üwerall, on Billeballbuff.
Heidi, heida...
 
Ä frögt neust noh em Fahreschwanz, spillt Mörwele en de Hutz,
Raspliespill, Botthaus, Eierkranz, on Eege-Degel- Dutz.
Bau'r-paß-off micht em vill Pläseer, ä bröllt als be en Walz, l
aift Fahsenaachs henner de Jecke her, schreit: Hooreg eß de Katz.
 
De stärkste Box würd dorchjerötscht on reucht be en Vajull,
on eß ä morgens schlächt jemötscht, dann laitt ä längst de Schull.
Ä fäutelt be en Höhnerdeev on focht sech jede Dag,
et eß noch stets - 0 Här, o Leev! - Dä ahl neustnotzig Schlag.
 
Dä Mayener schlaht net aus der Art, ä wor allzeit esu;
üm Ustere keppt ä off em Maart met Hudel, Spetz on Puh,
On kümmt de Meertes-Feuersch-Zeit, dann eß ä janz em Rooß,
dann strangst ä Döhr on Strüh on schreit, on kloppt sech off der Stroß.
 
On würd ä grüßer, ei! Dann eß ä jahr net mieh su schroh;
dann eß ä off de Danz verseß on laitt dem Mädche noh!
Drixt im ä Küßje zemperlech on höllt id bei de Hänn',
dann guckt dat Schätzje unner sech on löhst sech alt an't jen.
 
Em Trenke eß ä net zoröck, dat merkt mer oftjennoch:
Vom Schlotterhof bes an de Bröck, hann all' en gode Zoch.
Drüm schenkt zom Rand de Gläser voll on singt aus voller Lung:
Noch freie lang und trenke soll, dä echte Mayener Jung. Heidi, heida..
 
Text: Viktor Kaifer
Melodie: Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust
 

Zum Museum

shop