Et Fräßpaketche

Wenn moıhl en Rahs der May'ner micht
er bästemmt de Jähunger kricht.
Denn zeucht er de Hausner Setz eroff
micht er schunns säine Koffer off.
Würschtjer on Eier wären jähß,
och de Botterramme net vajähß,
kümmt er en Hause anjeröckt
hat er grad de letzte Rest vadröckt.
Bat nau! Bat nau! Bat nau!
Flott schräift er säiner Frau


Refr.: Leefje, Leefje scheck ma flott
e Fräßpaketche soß jinn ech kapot!
Dau bess mäi Frauche, och be dohn ech
an da hänke,
vajähß och net an paar Märkelcher ze
denke.
Leefje, Leefje, scheck ma flott
e Fräßpaketche soß jinn ech kapot!


De Rölle of em Späijer sohß
on säin Frau vazellt off da Strohß;
„Mäine Mann wäitt fottjezooche ess,
no USA dat ess jäweß. "
Doch be em Haus ma kricht ahs Sträit
de Rölle von em Späijer mnner schrait:
„Ech jäv euch Schrübb bästemmt janz schwär
wenn ech nur net en da Frümde wär! "
Bat nau! Bat nau! Bat nau!
Flott schräift er säiner Frau


Refr.: Leefje, Leefje, scheck ma flott ..


Off Faasenaacht sech jeder freut,
wäil ka Mönsch dann es mie jescheut.
alles springt, alles börelt, danzt on laacht,
su jaht et dorch dann Daach on Nacht.
Ma säuft vill Schnapps on küzt vil Wäin,
dat Läwe schäint dann jedem schön on fäin,

bess dat ma feststellt hennerhär
owai, owai mäi Portmanee ess leer,
Bat nau! Bat nau! Bat nau!
Flott schräift ma säiner Frau

Refr.: Leefje, Leefje, scheck ma flott..

Text: Walter Schäfer
Musik: Heinrich Ternes
Faasenaacht 1951

Zum Museum

shop