Leedche vom Mayener Mädche

En Maye en der Polejerstroß
de Vatter fruh em Sessel sohß.
Ä reef: „Vorbäi eß all mäin Sorch,
en Jung bringt mir der Klapperstorch.
Aan Mädche en em Haus schun eß,
heut kümmt der Jung, dat eß jäweß,
der Stammhalter eß endlech do“,
schuns röft de Hebamm fruh imm zo:
„Jübbes stand flott off, maach e Fläschje off! ”


Refrain: Heut singen mir dat Leedche
vom echte Mayener Mädche,
dat Kend dat bringt em Saus on Braus
de echte Mayener Jung en't Haus,
dat Kend dat bringt ein Saus on Braus
en Mayener Jung en't Haus.


Jeder wahß, dat de Mayener Stadt
de allerschönste Mädcher hat.
Se säin, bat jeder uss jelauft,
mern Wasser der Ahl Baach jedauft,
hann Bäckcher be en Pfirsíschhaut
on Schnüßjersöß be Bierekraut,
kümmt it ern Schürzje anjerannt
dann röft de Öhm on och de Tant:
„Jübbes stand flott off,
maach e Fläschje off!"


Refrain: Heut singen mir dat Leedche

Als koom de Mayener Faasenacht,
do hat it sech janz staats jemaacht.
Em kurze Rock, Marineblus,
jong it zom Ball, et wor schuns gruß.
Et danzt mem echte Mayener Jung
em Sternjade met Freud on Schwung.
Om Hamwäch hann jeknutscht de zwei.
do reff janz laut de Polezäíı
„Jübbes stand flott off,
maach e Fläschje off! “


Refrain: Heut singen mir dat Leedche


Text: Walter Schäfer
Musik und Gesang: Die zwei Spatzen

Zum Museum

shop